ДП УкрЦВТ
Авторизація

«Ланцюг якості ЄС» в Україні

ukrcvt 11-05-2021, 14:39 ---

Гармонізаційне законодавство ЄС є узгоджений, комплексний законодавчий інструмент для забезпечення безпечності всіх видів продуктів, в тому числі сільськогосподарської техніки. Це законодавство представляє собою систему взаємопов’язаних елементів, які так чи інакше відображені в конкретному акті законодавства ЄС. Так, у цій системі законодавством встановлено:

- основні характеристики безпечності конкретних видів продукції, з урахуванням рівня захисту суспільних інтересів; 

- обов'язки та вимоги до суб'єктів господарювання; 

- рівень компетентності третіх сторін - органів з оцінювання відповідності, які оцінюють продукцію або системи управління якістю;

- механізми контролю за цими органами (нотифікація та акредитація); 

- стандартизовані процеси оцінювання відповідності (модулі), які мають застосовуватись;

- належні механізми ринкового нагляду і контролю продукції, що надходить з інших країн.

Усі ці різні елементи є взаємопов'язаними, функціонують разом і доповнюють один одного, утворюючи «ланцюг якості ЄС» (як визначено в Повідомленні Комісії «Блакитна настанова» з імплементування правил ЄС щодо продуктів 2016 року - Офіційний вісник Європейського Союзу, 2016/С 272/01). 

Відповідно до Угоди про асоціацію Україна зобов’язалась імплементувати відповідні положення acquis ЄС до свого законодавства з метою поступового досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС та зобов’язалася дотримуватися принципів і практик, викладених в актуальних рішеннях, регламентах та  директивах ЄС. Тому побудова в Україні «ланцюга якості ЄС» є актуальною.

Як же в Україні будується «ланцюг якості» стосовно сільськогосподарської техніки? Коротко розглянемо кожний з названих вище елементів системи європейського законодавства та відповідних їм українських нормативно-правових актів.

Наразі ми вже маємо обов’язкові вимоги до сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів (трактори, причепи, причіпні машини), встановлені Технічним регламентом затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних  причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів (ПКМУ від 28 грудня 2011 р. № 1367). Цей регламент  розроблений з урахуванням Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. № 2003/37/ЄС. Слід зазначити, що ця директива в ЄС втратила чинність, але і в Україні наразі завершується розробка нового регламенту на основі Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 167/2013 від 05 лютого 2013 р. щодо затвердження типу та нагляду за ринком сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів.

Встановлені також суттєві вимоги до інших видів сільськогосподарських мобільних та стаціонарних машин Технічним регламентом безпеки машин (ПКМУ від 30 січня 2013 р. № 62), розробленим з урахуванням чинної Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2006/42/ЄС від 17 травня 2006 р. щодо машин і механізмів.

Слід зазначити, що в сільськогосподарському виробництві застосовується безліч інструментів і пристосувань, які не є машинами, тому на них не поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, і вимоги до яких встановлені Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». Законодавчо також встановлені вимоги і до окремих видів обладнання, наприклад до технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів (Закон України «Про пестициди і агрохімікати»).

Права та обов’язки суб’єктів господарювання (виробники, уповноважені представники, імпортери, розповсюджувачі) визначені Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», а також поіменованими вище технічними регламентами.

Згідно з Технічним регламентом безпеки машин процедури оцінки відповідності повинен самостійно застосувати виробник або його уповноважений представник, і лише в окремих випадках (наприклад при виготовлені конструкції для захисту оператора при перевертанні (ROPS), від предметів, що падають (FOPS), знімних пристрої трансмісії із захисними огорожами) - із залученням органу з оцінки відповідності, і то за обставин, передбачених процедурою. 

Зовсім інша процедура оцінки відповідності транспортних засобів передбачена Технічним регламентом затвердження типу. Згідно з регламентом процедура проводиться органом затвердження типу (орган оцінки відповідності) із застосуванням комбінації процедур затвердження типу (контроль документації, розробленої і наданої виробником, випробування окремих версій транспортного засобу, попередня перевірка виробництва, підтвердження відповідності сертифікатом затвердження типу) та забезпечення належної якості виробництва (періодичний контроль виробництва, системи видачі виробником сертифікатів відповідності затвердженому типу). 

Як бачимо, обома технічними регламентами передбачено можливу участь того чи іншого призначеного органу з оцінки відповідності в процедурі оцінювання відповідності сільськогосподарської техніки. Вимоги до органів з оцінки відповідності встановлені Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», спеціальні вимоги до призначених органів, їх обов’язки - поіменованими вище технічними регламентами.

Технічна компетентність, надійність та доброчесність ООВ оцінюється акредитацією (Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»). Слід відмітити, що одним з основних принципів діяльності з акредитації, що встановлені цим законом, є її добровільність. Але, з іншої сторони, для того щоб ООВ міг виконувати як третя сторона певні завдання з оцінки відповідності, які визначені у відповідних технічних регламентах, він має бути призначеним відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. № 1071 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності». А згідно з цим порядком організація, яка претендує на призначення, має бути акредитованою – тобто акредитація в цьому випадку стає обов’язковою. 

Український ланцюг якості буде не повним, якщо не згадати про ПКМУ від 13 січня 2016 р. № 95, якою встановлені стандартні процеси оцінювання відповідності продукції (модулі) та правила їх використання. Відмітимо, що ця постанова важлива для розробників нормативно-правових актів. Враховуючи те, що Україна проводить роботи з імплементування вже розроблених і діючих в ЄС правил щодо обігу сільськогосподарської техніки, то норми цієї постанови не мають великого впливу на «ланцюг якості» сільськогосподарської техніки.

Ну і останньою, але дуже важливою ланкою «ланцюга якості» є ринковий нагляд. Спеціальні вимоги щодо здійснення державного ринкового нагляду стосовно продукції встановлені Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції». Слід відмітити, що вся розглянута нами система взаємопов’язаних елементів, залежить від якості ринкового нагляду, і лише він гарантує ефективну та бездоганну роботу всього цього законодавчого інструмента.

Таким чином в Україні завершується розбудова системи введення в обіг безпечної сільськогосподарської техніки, яка в основному відповідає гармонізаційному законодавству ЄС. Щоправда, до якості українського «ланцюга якості», працездатності розробленого законодавчого інструмента виникає багато запитань… Але це вже тема наступної публікації.
Авторизация